ADR

ADR – Przewóz Towarów Niebezpiecznych Wymagania: Ukończone 21 lat Prawo jazdy odpowiedniej kategorii - B, C, C+E   Wymagane dokumenty: Kserokopia dowodu osobistego Kserokopia prawa jazdy Kserokopia ważnego zaświadczenia ADR (dotyczy kierowców ubiegających się o przedłużenie ważności zaświadczenia ADR maksymalnie rok przed końcem ważności zaświadczenia ADR) Zdjęcie (takie jak do prawa jazdy)       Rodzaje kursów: Kurs podstawowy w zakresie p [...]
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżnia zbiorników transportowych (TDT) klas 2, 3, 9 ADR Wymagania: Ukończone 18 lat Wykształcenie zawodowe   Wymagane dokumenty: Kserokopia dowodu osobistego Badanie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych     Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia TDT wydane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są [...]
Szkolenie okresowe (tzw. Kurs na przewóz rzeczy i osób) Kurs dotyczy kierowców którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009r. lub prawo jazdy przed 10 września 2008r. (Jeżeli masz prawo jazdy wydane po w/w datach musisz ukończyć Kwalifikację wstępną.) <link do kwalifikacji Wstępnej>   Wymagane dokumenty: Kserokopia dowodu osobistego Kserokopia prawa jazdy Badania lekarskie (Zrobisz je u nas!) <link> Badania psychologiczne (Zrobisz je u nas [...]
Kwalifikacja wstępna, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kwalifikacja wstępna uzupełniająca Przewozu rzeczy i osób Kurs dotyczy kierowców którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D po 10 września 2008r. Wymagania: Ukończone 21 lat (18 lat do kwalifikacji wstępnej !), Posiadająca prawo jazdy kategorii B Przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku, Studiuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskie [...]
Żurawie przenośne HDS   Wymagania: Ukończone 18 lat Prawo jazdy odpowiedniej kategorii - B, C, C+E   Wymagane dokumenty:   Kserokopia dowodu osobistego Kserokopia prawa jazdy   CEL SZKOLENIA Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich obsługi   CZAS TRWANIA SZKOLENIA [...]
Wózki jezdniowe z napędem silnikowym   Kurs z napędem silnikowym w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych   Wymagania: Ukończone 18 lat   Wymagane dokumenty: Kserokopia dowodu osobistego Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części: Część teoretyczna – przewidywany czas trwania ok.2 dni, Część praktyczna – przewidywany czas trwania ok.10 h. W ramach kursu otrzymujesz: profesjonalne przygotowanie do obsługi i prowadzenia wózków z [...]
Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne Wymagania: Ukończone 21 lat Prawo jazdy odpowiedniej kategorii Badanie lekarskie Badanie psychologiczne   W związku z wejściem w dn. 19.01.2013r. w życie Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz właściwego aktu wykonawczego – rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców [...]
Posiadamy program nauczania uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego1. Wymagania dla kandydatów:a. ukończenie 18 roku życiab. wykształcenie minimum podstawowec. brak przeciwwskazań do pracy jako operator Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki przeprowadzamy w naszym ośrodku lub u klienta posiadającego odpowiednie urządzenie.W trakcie szkolenia osoba uczestnicząca w kursie uzyska pełną wiedzę z zakresu obsługi, budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz postępowania w razie awarii lub wypad [...]
Obowiązkiem wszystkich pracowników którzy uczestniczą bezpośrednio w transporcie żywych zwierząt jest znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji tego przewozu.Art. 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1), musisz uzyskać odpowiednią licencję aby prowadzić pojazd przewożący [...]

BHP

SZKOLENIA BHP - OKRESOWE PRACOWNIKÓW Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP) Organizuje szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP : służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby osób kierującymi pracownikami pracowników inżynieryjno-technicznych pracowników administracyjno-biurowych prac [...]
Zapraszamy na kursy na operatorów maszyn budowlanychZakres zagadnień kursu obejmuje:bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczychużytkowania i obsługi maszyn roboczychdokumentacji technicznej maszyn roboczychtechnologii wykonywania robót ziemnychZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH !