« Szkolenia

Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne Wymagania:
 • Ukończone 21 lat
 • Prawo jazdy odpowiedniej kategorii
 • Badanie lekarskie
 • Badanie psychologiczne
 
 • W związku z wejściem w dn. 19.01.2013r. w życie Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz właściwego aktu wykonawczego – rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. poz.603) powstał obowiązek odbycia kursu i egzaminu przez kierowców w/w pojazdów.
 • Kierowcy posiadający już zezwolenie mogą rozszerzyć posiadane uprawnienia odbywając kurs uzupełniający.
  Rodzaje kursów:  

Ramowy program szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy realizują program określony w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. poz.603). Kurs podstawowy i uzupełniający składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz egzaminu.  

Program szkolenia podstawowego przewiduje:

 • W zakresie prawa jazdy kat. A1, A2, i A – 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych + egzamin.
 • W zakresie prawa jazdy kat. B1, B, B+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych + egzamin.
 • W zakresie prawa jazdy kat C1, C1+E, C, C+E - 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych + egzamin.
 • W zakresie prawa jazdy kat D1, D1+E, D, D+E – 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych + egzamin.
Przy szkoleniu uzupełniającym czas szkolenia teoretycznego zostaje skrócony o połowę, a szkolenia praktycznego pozostaje bez zmian.   EGZAMIN:
 • Teoretyczny / 20 pytań testowych/
 • Praktyczny / wykonanie zadań określonych w rozporządzeniu /
Po uzyskaniu wyników pozytywnych z obu części egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożących wartości pieniężne.