« Aktualności

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Zapraszamy wszystkich instruktorów nauki jazdy !

Pamiętajcie o uczestnictwie w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego. ?

Do dnia 7 stycznia każdego roku musisz przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.

Art. 37. 1. Instruktor jest obowiązany:

  1.  przekazywać staroście:
  1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  2. informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

 

2.  corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

3. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;