Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

0

Nauka - Kwalifikacja Wstępna

Wszystkie pytania - Kwalifikacja Wstępna

 

1 / 649

1. Jakiego przewozu nie można wykonywać
kierując samochodem ciężarowym podczas
obowiązywania zakazów ruchu w dni
weekendowe podczas wakacji?

2 / 649

2. Czy podczas przewozu towarów
niebezpiecznych w ilościach wymagających
oznakowania tablicami barwy pomarańczowej
kierowcę obowiązują zakazy ruchu w dni
świąteczne?

Question Image

3 / 649

3. Czy podczas przewozu towarów
niebezpiecznych w ilościach wymagających
oznakowania tablicami barwy pomarańczowej
kierowca musi posiadać dokument
potwierdzający dodatkowe szkolenie z zakresu
przepisów ADR?

Question Image

4 / 649

4. Jakiego dokumentu nie musi posiadać kierowca
podczas wykonywania międzynarodowego
transportu drogowego?

Question Image

5 / 649

5. Jak długo, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, powinien być włączony
kierunkowskaz w przypadku zmiany pasa ruchu
przez kierującego samochodem ciężarowym?

6 / 649

6. Czy podwyższona wartość prędkości do 70 km/h
na obszarze zabudowanym, dotyczy również
kierującego samochodem ciężarowym
o dopuszczalnej macie całkowitej
przekraczającej 3,5 t?

7 / 649

7. Co oznacza obowiązek jazdy „możliwie blisko
prawej krawędzi jezdni”, który wynika
z przepisów ruchu drogowego?

8 / 649

8. Czy obowiązujące w Polsce przepisy, pozwalają
Policji zatrzymać prawo jazdy kierowcy
samochodu ciężarowego, który jest sprawcą
zdarzenia drogowego?

9 / 649

9. Czy kierujący samochodem ciężarowym może
korzystać z szerokiego i utwardzonego pobocza,
gdy jedzie dość wolno z uwagi na znaczne
obciążenie ładunkiem?

10 / 649

10. Czy kierowca samochodu ciężarowego
z naczepą lub przyczepą ma obowiązek
wynikający z przepisów włączenia świateł
awaryjnych podczas cofania?

11 / 649

11. O jakich elementach bezpieczeństwa musi
pamiętać kierowca samochodu ciężarowego,
który przewozi towary niebezpieczne.

12 / 649

12. Czego nie reguluje międzynarodowa umowa
CMR?

13 / 649

13. Jak nazywa się międzynarodowa umowa
dotycząca przewozu towarów oraz artykułów
spożywczych szybko psujących się?

14 / 649

14. Jak nazywa się konwencja dotycząca pracy
załóg kierowców wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe?

15 / 649

15. Czy ilość posiadanych w przedsiębiorstwie
transportowym pojazdów licencji określonych
we wniosku o udzielenie zezwolenia na
wykonywanie zawody przewoźnika drogowego,
wpływa na wymaganą ilość środków
finansowych posiadanych przez przedsiębiorcę?

16 / 649

16. O czym świadczy posiadanie przez
przedsiębiorcę certyfikatu kompetencji
zawodowej?

17 / 649

17. Czy warunkiem uzyskania certyfikatu
kompetencji zawodowej jest otrzymanie
pozytywnego wyniku egzaminu w tym zakresie?

18 / 649

18. Czy przedsiębiorca może użyczyć zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
innemu przedsiębiorcy, który prowadzi
działalność w zakresie krajowego przewozu
drogowego rzeczy w sytuacji uzasadnionej
(np. zagubienie)?

19 / 649

19. Powyżej jakiej wartości dopuszczalnej masy
całkowitej, samochód ciężarowy obowiązkowo
powinien być wyposażony w tachograf?

Question Image

20 / 649

20. Czy warunkiem uzyskania zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
jest uprzednie założenie spółki akcyjnej lub
z ograniczoną odpowiedzialnością?

21 / 649

21. Na jaki okres przewoźnik drogowy może
zawiesić wykonywanie transportu drogowego?

22 / 649

22. Czy osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za poważne naruszenie przepisów
w dziedzinie prawa o ruchu drogowym otrzyma
zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego?

23 / 649

23. Jaki jest najdłuższy możliwy okres udzielenia
licencji wspólnotowej na wykonywanie
transportu drogowego?

24 / 649

24. Kto odpowiada za stan przesyłki do momentu
przekazania jej odbiorcy?

Question Image

25 / 649

25. Kto odpowiada za utratę, ubytek lub
uszkodzenie rzeczy szczególnie cennych
podczas przewozu?

Question Image

26 / 649

26. Czy wykonywanie przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych w ilościach
przekraczających wielkości dozwolone karalne
stanowi naruszenie podlegające karze?

27 / 649

27. Jakich przewozów nie obejmuje konwencja
CMR?

28 / 649

28. Czym jest dokument SAD?

29 / 649

29. Czy Konwencja CMR ma zastosowanie
w międzynarodowych przewozach
kombinowanych?

30 / 649

30. Co jest dowodem zawarcia umowy o przewóz
rzeczy?

31 / 649

31. Czy spedytor ponosi odpowiedzialność za
przewoźników i dalszych spedytorów, którymi
posługuje się przy wykonaniu zlecenia?

32 / 649

32. Która z czynności należy do podstawowych
obowiązków przewoźnika?

Question Image

33 / 649

33. W jakim przypadku przewoźnik nie może żądać
wypłaty ubezpieczenia z tytułu nienależytego
wykonania kontraktu?

34 / 649

34. Czy przepisy socjalne dotyczące pracy
kierowców są regulowane przepisami UE?

35 / 649

35. W jakich pojazdach musi być zainstalowany
tachograf?

36 / 649

36. Czy przewóz ładunku z Hiszpanii do Niemiec po
uprzednim rozładunku w Hiszpanii jest
przewozem kabotażowym?

37 / 649

37. Jakim rodzajem przewozów jest przewóz na
potrzeby własne?

Question Image

38 / 649

38. Czego dotyczą umowy bilateralne w transporcie
międzynarodowym?

39 / 649

39. Która Konwencja ma zastosowanie przy
przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych
w transporcie międzynarodowym?

40 / 649

40. Czy wykonywanie międzynarodowego
transportu kombinowanego wymaga
dodatkowego zezwolenia?

41 / 649

41. Która z wymienionych przyczyn może być
powodem cofnięcia zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

42 / 649

42. Czy przed ubieganiem się o udzielenie
zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego przedsiębiorca musi
mieć założoną działalność gospodarczą?

43 / 649

43. Jakiej wysokości nie może przekraczać pojazd
z ładunkiem?

Question Image

44 / 649

44. Czy zatrzymanie pojazdu samochodowego na
moście jest dozwolone?

Question Image

45 / 649

45. Czy przewóz ładunku najpierw samochodem
ciężarowym, a dalej transportem morskim
można zaliczyć do transportu kombinowanego?

46 / 649

46. Czy w przyczepie przeznaczonej do przewozu
ładunków, ciągniętej przez pojazd
samochodowy wolno przewozić osoby?

47 / 649

47. Czy przewóz ładunku z Francji do Niemiec po
uprzednim rozładunku w Hiszpanii jest
przewozem kabotażowym?

Question Image

48 / 649

48. Czy przewóz ładunku na terenie Niemiec
(bez przekraczania granic) przez kierowcę
zatrudnionego w polskiej firmie transportu
międzynarodowego jest przewozem
kabotażowym?

Question Image

49 / 649

49. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe
w zakresie przewozu towarów zgodnie z
procedurą TIR?

50 / 649

50. W którym z przypadków może być cofnięta
licencja na wykonywanie transportu drogowego
rzeczy?

Question Image

51 / 649

51. Czy cysterna do przewozu paliwa płynnego
powinna być specjalnie oznakowana?

Question Image

52 / 649

52. Czego dotyczy Konwencja Bazylejska?

53 / 649

53. Do jakiej klasy towarów niebezpiecznych
zalicza się olej napędowy?

Question Image

54 / 649

54. Czy każdy samochód ciężarowy powinien być
wyposażony w tachograf?

Question Image

55 / 649

55. Czy zakres odpowiedzialności zdefiniowany
w CMR ma zastosowanie do całego przebiegu
przewozu?

Question Image

56 / 649

56. Czego dotyczy konwencja o umowie
międzynarodowego przewozu towarów (CMR)?

Question Image

57 / 649

57. W jakiej sytuacji kierowca samochodu
ciężarowego może korzystać z pasa ruchu
oznaczonego napisem „BUS”?

58 / 649

58. Jakiego zachowania wymagają przepisy ruchu
drogowego od kierującego samochodem
ciężarowym, który realizuje manewr wymijania?

59 / 649

59. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym z przyczepą
lub z naczepą, jeśli wymiary pojazdu nie
pozwalają na skręt w prawo na skrzyżowaniu
z prawego pasa ruchu?

60 / 649

60. Na czym polega działanie tak zwanego
„asystenta hamowania”?

61 / 649

61. Czym jest układ ESP w samochodzie
ciężarowym z naczepą?

62 / 649

62. Czy przepisy zabraniają korzystania z retardera
podczas jazdy samochodem ciężarowym na
śliskich nawierzchniach?

63 / 649

63. Czy wzrost lub spadek wartości momentu
obrotowego ma jakikolwiek wpływ na zużycie
paliwa w samochodzie ciężarowym?

64 / 649

64. Jaki między innymi cel ma redukcja biegów
w samochodzie ciężarowym podczas
zmniejszania prędkości jazdy?

65 / 649

65. Który z przedstawionych sposobów zmiany
biegu na wyższy ze względów eksploatacyjnych
jest niewłaściwy

66 / 649

66. Czy wykorzystywanie hamowania silnikiem ma
wpływ na zużycie paliwa w samochodzie
ciężarowym?

67 / 649

67. W jakich warunkach ruchu, kierujący
samochodem ciężarowym, powinien posługiwać
się zwalniaczem?

68 / 649

68. Czy w przypadku wytworzenia się parafiny
w oleju napędowym i zatkaniu filtra podczas
niskich temperatur, wskazane jest ogrzanie
zakrzepniętego paliwa niewielkim ogniem
w postaci pochodni?

69 / 649

69. Czy elektronicznie sterowany pneumatyczny
układ hamulcowy (system EBS) zwiększa
bezpieczeństwo manewru hamowania
samochodem ciężarowym z naczepą lub
przyczepą?

70 / 649

70. Jakie 3 zasadnicze elementy wchodzą w skład
całkowitej drogi zatrzymania samochodu
ciężarowego?

71 / 649

71. O czym informują wskaźniki wskazane
strzałkami?

Question Image

72 / 649

72. Jakie urządzenie przedstawiono na fotografii?

Question Image

73 / 649

73. Czy w przypadku takiego oznaczenia na dźwigni
zmiany biegów, możliwe jest korzystanie z
manualnego trybu zmiany biegów?

Question Image

74 / 649

74. Jakie negatywne skutki może spowodować
eksploatacja pojazdu wyposażonego w układ
SCR bez dodatku płynu adblue?

75 / 649

75. Czy obecnie, jedyną możliwością uzyskania
emisji spalin spełniającą normę EURO V jest
stosowanie dodatku adblue we wszystkich tego
typu pojazdach?

76 / 649

76. Co to jest płyn adblue?

77 / 649

77. Co to jest układ SCR?

78 / 649

78. Czy ładunek o większej masie, może mieć
wpływ na drogę hamowania pojazdu
ciężarowego, zjeżdżającego ze wzniesienia?

79 / 649

79. Czy ładunek o większej masie, może mieć
wpływ na możliwość ruszenia pojazdu
ciężarowego pod górę?

80 / 649

80. Czy w przypadku awaryjnego hamowania
system zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania (ABS), umożliwia zmianę toru
ruchu?

81 / 649

81. Czy w przypadku awaryjnego hamowania,
system zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania (ABS), umożliwia zmianę toru
ruchu?

82 / 649

82. Na co ma wpływ oszczędny (ekologiczny) styl
jazdy?

Question Image

83 / 649

83. Czy utrzymywanie właściwego ciśnienia
w oponach ma wpływ na zużycie paliwa?

84 / 649

84. Na co ma wpływ utrzymywanie
w niewłaściwym stanie technicznym tłumików
układu wydechowego w pojeździe
wyposażonym w pneumatyczny układ
hamulcowy?

85 / 649

85. Który przycisk służy do włączenia świateł
awaryjnych?

Question Image

86 / 649

86. Jaki element jest widoczny na zdjęciu?

Question Image

87 / 649

87. Czy od elementu zaznaczonego na zdjęciu
zależy bezpieczeństwo ruchu?

Question Image

88 / 649

88. O czystość których ze świateł widocznych na
zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem
w drogę samochodem ciężarowym?

Question Image

89 / 649

89. Do czego służy wskaźnik pokazany na zdjęciu?

Question Image

90 / 649

90. Do czego służy dźwignia umieszczona
w kabinie kierowcy którą pokazano na zdjęciu?

Question Image

91 / 649

91. W jakiej sytuacji używa się dźwigni hamulca
pomocniczego pokazanej na zdjęciu?

Question Image

92 / 649

92. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość
hamowania pojazdu samochodowego, jeżeli
prędkość wzrośnie dwukrotnie?

93 / 649

93. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie
lusterek w samochodzie ciężarowym?

Question Image

94 / 649

94. Jakiego typu zbiorniki przedstawiono na
zdjęciu?

Question Image

95 / 649

95. Jaki element samochodu ciężarowego
przedstawiono na zdjęciu?

Question Image

96 / 649

96. Kiedy mogą być włączone czujniki
ultradźwiękowe pomagające przy parkowaniu
w trakcie cofania?

97 / 649

97. Co to jest układ ESP w samochodzie
ciężarowym?

98 / 649

98. Ile wynosi droga hamowania samochodu
ciężarowego o masie całkowitej 24 t jadącego z
prędkością początkową równą 80 km/h na
równej i wilgotnej nawierzchni jezdni?

99 / 649

99. Ile powinien wynosić minimalny odstęp
pomiędzy samochodami ciężarowymi jadącymi
na drodze ekspresowej o suchej nawierzchni
jezdni z prędkością 80 km/h?

Question Image

100 / 649

100. Czy ustawienie lustra głównego samochodu
ciężarowego w tej sytuacji jest optymalne ze
względu na możliwość obserwacji otoczenia do
tyłu?

Question Image

101 / 649

101. Ile metrów w czasie 3 sekund pokonuje pojazd
jadący z prędkością 90 km/h?

102 / 649

102. Czy w celu zmniejszenia zużycia paliwa wolno
dodawać do oleju napędowego dodatki
uszlachetniające?

103 / 649

103. Co oznacza przemieszczenie się wskaźnika
zaznaczonego na zdjęciu na czerwone pole?

Question Image

104 / 649

104. O czym powinien wiedzieć kierowca, jeśli
wskaźnik zaznaczony na zdjęciu, przemieści się
w zakres wskazujący poniżej 1/4?

Question Image

105 / 649

105. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie
lusterek w samochodzie ciężarowym?

Question Image

106 / 649

106. W jakiej sytuacji używa się dźwigni hamulca
pomocniczego, którą pokazano na zdjęciu?

Question Image

107 / 649

107. Jakie powinny być wskazania obrotomierza w
czasie jazdy samochodem ciężarowym?

Question Image

108 / 649

108. Do czego służy duży wskaźnik pokazany na
zdjęciu?

Question Image

109 / 649

109. Do czego służy dźwignia umieszczona
w kabinie kierowcy którą pokazano na zdjęciu?

Question Image

110 / 649

110. Kierowca samochodu ciężarowego powinien
wiedzieć, że tarcza hamulcowa (wskazana na
zdjęciu):

Question Image

111 / 649

111. Jakie zbiorniki przedstawiono na zdjęciu?

Question Image

112 / 649

112. Jak określa się wg obowiązujących przepisów
pojazd samochodowy, który konstrukcyjnie
przeznaczony jest do przewozu ładunków oraz
osób w liczbie od 4 do 9 wraz z kierowcą?

113 / 649

113. Czy równomierne rozmieszczenie ładunku na
skrzyni ładunkowej ma wpływ na
bezpieczeństwo jazdy?

114 / 649

114. Czy przewóz ładunku przedstawionego na
zdjęciu wymaga jego zabezpieczenia?

Question Image

115 / 649

115. Jaka siła może spowodować przemieszczenie się
ładunku podczas hamowania?

Question Image

116 / 649

116. Która z wymienionych metod mocowania, jest
związana z mocowaniem ładunków
w transporcie drogowym rzeczy?

117 / 649

117. Czy siła bezwładności, może oddziaływać na
przewożony ładunek podczas hamowania?

118 / 649

118. Czy zwiększone zużycie paliwa może zależeć od
nieprawidłowego ciśnienia powietrza
w ogumieniu?

119 / 649

119. Jaka siła, działająca na łuku drogi na
nieobciążony samochód ciężarowy, może
spowodować wywrócenie się pojazdu?

120 / 649

120. Czy działająca na pojazd podczas jazdy po łuku
drogi siła odśrodkowa, może zagrażać
bezpieczeństwu samochodu ciężarowego
obciążonego ładunkiem?

121 / 649

121. Czy ładunek przewożony w przyczepie typu
„tandem” może być rozmieszczony w dowolny
sposób?

Question Image

122 / 649

122. Czy w przypadku przewożenia ładunków
sypkich, ich równomierne rozmieszczenie może
wpływać na bezpieczeństwo jazdy?

Question Image

123 / 649

123. Czy przed wyjechaniem w drogę kierowca
powinien sprawdzić prawidłowość mocowania
przewożonego ładunku?

124 / 649

124. Czy właściwe rozłożenie ładunku w pojeździe
ma wpływ na eksploatację pojazdu?

125 / 649

125. Jaka siła może spowodować przemieszczenie
lub wyrzucenie ładunku z pojazdu?

Question Image

126 / 649

126. Jaka siła utrzymuje ładunek na skrzyni ładowni
przeciwdziałając jego przemieszczaniu?

Question Image

127 / 649

127. Ile środków mocujących wymaganych jest przy
mocowaniu ładunku ukośnie odciągami?

128 / 649

128. Na czym polega mocowanie bezpośrednie
ładunku przez owinięcie?

129 / 649

129. W którym z podanych przykładów
zabezpieczenia ładunku nie są wymagane pasy
mocujące?

Question Image

130 / 649

130. W jakim kierunku działa siła bezwładności
w przypadku hamowania na prostej drodze?

Question Image

131 / 649

131. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym wyposażonym w
układ ESP podczas pokonywania łuku drogi?

Question Image

132 / 649

132. Jaki sposób hamowania powinien zastosować
kierowca samochodu ciężarowego na śliskiej
nawierzchni drogi?

Question Image

133 / 649

133. Czy słyszalny ubytek powietrza z
pneumatycznego układu hamulcowego pozwala
na dalszą jazdę samochodem ciężarowym?

Question Image

134 / 649

134. Co to jest elastyczność silnika?

Question Image

135 / 649

135. Od czego mogą zależeć opory toczenia,
działające na pojazd?

136 / 649

136. Jak można zmniejszyć wpływ oporów powietrza
na zużycie paliwa?

Question Image

137 / 649

137. W jakiej sytuacji silnik samochodu ciężarowego
zużywa większą ilość paliwa (na tej samej trasie
przejazdu)?

Question Image

138 / 649

138. Czy w czasie wymiany koła w samochodzie
ciężarowym załoga powinna go opuścić?

Question Image

139 / 649

139. Jaka może być przyczyna przechylenia się
pojazdu widocznego na zdjęciu?

Question Image

140 / 649

140. Czy przekroczenie dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu, ma wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Question Image

141 / 649

141. Czy przekroczenie dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu, ma wpływ na długość drogi
hamowania?

Question Image

142 / 649

142. Ile maksymalnie może wynosić długość pojazdu
członowego?

Question Image

143 / 649

143. Ile maksymalnie może wynosić długość zespołu
pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego
i przyczepy?

Question Image

144 / 649

144. Jakiej wielkości nie może przekraczać
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
mającego 4 osie, składającego się
z dwuosiowego pojazdu samochodowego
i dwuosiowej przyczepy?

Question Image

145 / 649

145. Jakiej wielkości nie może przekraczać
dopuszczalna masa całkowita dwuosiowego
pojazdu samochodowego o pneumatycznym lub
równoważnym zawieszeniu kół?

Question Image

146 / 649

146. Czy rzeczywista masa całkowita pojazdu ma
wpływ na długość drogi hamowania?

Question Image

147 / 649

147. Jaki należy wybrać bieg przed pokonaniem
stromego wzniesienia?

Question Image

148 / 649

148. O czym powinien pamiętać kierujący
samochodem ciężarowym o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t przed
wjazdem na drogę oznaczoną tym znakiem?

Question Image

149 / 649

149. W jaki sposób powinien być rozłożony ładunek
w pojeździe w prawidłowy sposób?

Question Image

150 / 649

150. Czy w przypadku przewozu ładunków
ponadgabarytowych wymagane jest uzyskanie
dodatkowego pozwolenia?

151 / 649

151. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym przewożącym ładunek
o dużej masie podczas realizacji manewru
hamowania:

Question Image

152 / 649

152. O czym powinien pamiętać kierowca pojazdu
przewożącego ładunek o znacznej masie,
przejeżdżając przez przejazd kolejowy
oznaczony takim zestawem znaków?

Question Image

153 / 649

153. O czym powinien pamiętać kierujący
samochodem ciężarowym widząc ten znak?

Question Image

154 / 649

154. Którą drogą oznaczoną takimi znakami może
jechać kierujący samochodem ciężarowym
o nacisku osi odpowiadającemu masie 10 t?

Question Image

155 / 649

155. Jaką decyzję powinien podjąć kierujący
samochodem ciężarowym widząc ten znak?

Question Image

156 / 649

156. Przed czym należy zabezpieczać ładunek
w postaci stalowych rur i blachy?

157 / 649

157. Czego powinien spodziewać się kierujący
pojazdem samochodowym widząc ten znak?

Question Image

158 / 649

158. Która z tabliczek umieszczonych pod znakiem
ostrzegawczym ostrzegać może kierującego
samochodem ciężarowym, który przewozi
ładunek o znacznej masie, o możliwości
wystąpienia zaburzeń stateczności pojazdu?

Question Image

159 / 649

159. W jaki sposób nakładki poślizgowe na
krawędziach mocowanego ładunku wpływają na
jego zabezpieczenie?

160 / 649

160. Czego może spodziewać się kierujący
samochodem ciężarowym przewożącym ładunek
o dużej masie widząc ten znak?

Question Image

161 / 649

161. O czym powinien pamiętać kierujący
samochodem ciężarowym przewożącym ładunek
o dużej masie, widząc ten znak?

Question Image

162 / 649

162. Czy kierujący samochodem ciężarowym może
jechać pasem ruchu oznaczonym takim
znakiem?

Question Image

163 / 649

163. Czego może spodziewać się kierujący
samochodem ciężarowym, przewożąc ładunek
o znacznej masie, widząc ten znak?

Question Image

164 / 649

164. Jaką technikę jazdy powinien stosować
kierujący samochodem ciężarowym, przewożąc
ładunek o dużej masie widząc ten znak?

Question Image

165 / 649

165. W jakiej sytuacji kierujący wypełnionym
ładunkiem samochodem ciężarowym, powinien
sprawdzić stan ładunku?

166 / 649

166. Jaki wpływ na stabilność toru jazdy samochodu
ciężarowego, mogą mieć silne boczne
podmuchy wiatru?

167 / 649

167. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa
o udźwigu 1t, zamontowana na samochodzie
ciężarowym podlega obowiązkowej rejestracji
w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Question Image

168 / 649

168. Czy hydrauliczny żuraw załadunkowy o
udźwigu 2 t zamontowany na samochodzie
ciężarowym podlega obowiązkowej rejestracji
w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Question Image

169 / 649

169. O czym powinien pamiętać kierowca
samochodu ciężarowego podczas realizacji
załadunku?

Question Image

170 / 649

170. O czym powinien pamiętać kierowca
samochodu ciężarowego, poruszając się z
ładunkiem o dużej masie?

Question Image

171 / 649

171. Czy kierowca samochodu ciężarowego
w sytuacji pokazanej na zdjęciu, postępuje
prawidłowo?

Question Image

172 / 649

172. Czy częsta zmiana pasa ruchu obciążonym
ładunkiem samochodem ciężarowym ma wpływ
na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Question Image

173 / 649

173. Kto ma obowiązek okazywać podczas przewozu
świadectwo kierowcy?

Question Image

174 / 649

174. Jakiego wymogu nie musi spełnić
przedsiębiorca w celu uzyskania zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Question Image

175 / 649

175. Co może spowodować utratę wymogu dobrej
reputacji przewoźnika drogowego?

Question Image

176 / 649

176. Czy utrata wymogu dobrej reputacji przez
przewoźnika drogowego może spowodować
cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego?

Question Image

177 / 649

177. Czy na szerokiej trzypasowej drodze
jednokierunkowej kierowca samochodu
ciężarowego ma prawo zajmować środkowy pas
ruchu, jeśli nie wyprzedza innego pojazdu,
a wszystkie pasy ruchu służą do jazdy na
wprost?

Question Image

178 / 649

178. Czy kierowca samochodu ciężarowego
zatrudniony w firmie transportowej na umowę
o pracę na pełny etat, ma prawo odmówić
wykonywania przydzielonych zadań
przewozowych?

179 / 649

179. Czy kierowca zatrudniony na umowę o pracę
może odmówić wykonania zleconego zadania,
jeśli koliduje ono z jego prywatnymi zajęciami?

180 / 649

180. Jaka jest przewidziana kara dla kierowcy za
wykonywanie przewozu drogowego bez ważnej
karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną po
upływie dopuszczalnego okresu kierowania
pojazdem?

181 / 649

181. Jakie sankcje mogą grozić kierowcy samochodu
ciężarowego za samowolne fałszowanie
dokumentacji przewozowej lub innych
dokumentów oraz fałszowanie podpisów na
dokumentach?

Question Image

182 / 649

182. Jaką czynność powinien umieć zrealizować na
drodze kierowca samochodu ciężarowego?

183 / 649

183. Jak powinien zachować się kierowca, któremu
pracodawca zlecił wykonanie zadania
przewozowego z innym kierowcą, którego nie
darzy sympatią?

184 / 649

184. Czy kierowca samochodu ciężarowego może
używać mało schludnego ubioru, przewidując
potencjalną awarię pojazdu?

185 / 649

185. Czy utrzymanie samochodu ciężarowego
w czystości wpływać może na postrzeganie
firmy przez klientów?

186 / 649

186. Czy kierowca pracownik samochodu
ciężarowego może sam decydować o rozkładzie
czasu swojej pracy w przypadku doboru zadań
przewozowych przez pracodawcę?

187 / 649

187. Czy utrzymanie pojazdów przewoźnika we
właściwym stanie technicznym ma wpływ na
poprawę wizerunku firmy?

188 / 649

188. Czy chętna i miła współpraca kierowcy
z odbiorcą i nadawcą przewożonego towaru
może mieć wpływ na zwiększenie obrotów
przedsiębiorstwa?

189 / 649

189. Czy niegrzeczne zachowanie kierowcy podczas
załadunku i wyładunku towaru ma wpływ na
wizerunek przewoźnika?

190 / 649

190. Czy ubiór kierowcy ma wpływ na wizerunek
przewoźnika?

191 / 649

191. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
samowolną ingerencję w pracę tachografu?

Question Image

192 / 649

192. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
używanie tej samej wykresówki lub karty
kierowcy przez kilku kierowców?

Question Image

193 / 649

193. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
używanie tej samej wykresówki lub karty
kierowcy przez kilku kierowców?

194 / 649

194. Jaka jest wysokość kary pieniężnej za
wykonywanie transportu drogowego bez
wymaganej licencji lub zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Question Image

195 / 649

195. Czy sprawdzenie kompletności dokumentów
przewozowych przez kierowcę poprawia jakość
usługi?

196 / 649

196. Co kierowca powinien zawsze posiadać
w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu
zarobkowego?

197 / 649

197. Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd
samochodowy?

Question Image

198 / 649

198. Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa
transportowego i jego właściciela
(przedsiębiorcy)?

Question Image

199 / 649

199. Której z niżej podanych czynności kontrolnych
nie może wykonać funkcjonariusz Straży
Granicznej?

Question Image

200 / 649

200. Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może
nie zezwolić na wjazd samochodu ciężarowego
na teren Polski?

Question Image

201 / 649

201. Jak powinien zachować się kierowca
w przypadku zatrzymania pojazdu przez
policjanta dla celów kontroli?

Question Image

202 / 649

202. Czego kierowca może żądać od policjanta
podczas kontroli drogowej?

Question Image

203 / 649

203. W jakim miejscu na drodze należy zatrzymać
samochód ciężarowy po nadaniu sygnału przez
Policjanta do zatrzymania w celu
przeprowadzenia kontroli drogowej?

Question Image

204 / 649

204. Czy policjant nie umundurowany może
zatrzymać pojazd w obszarze zabudowanym?

Question Image

205 / 649

205. Do jakich czynności należą czynności zdawczo-
odbiorcze związane z rozpoczęciem lub

zakończeniem pracy pojazdu?

 

Question Image

206 / 649

206. Która z wymienionych czynności obsługi
codziennej należy do kierowcy samochodu
ciężarowego?

Question Image

207 / 649

207. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę
codzienną pojazdu?

Question Image

208 / 649

208. Co między innymi należy do czynności obsługi
codziennej?

Question Image

209 / 649

209. Co jest celem konserwacji pojazdu?

Question Image

210 / 649

210. Czy utrzymanie pojazdu w czystości ma wpływ
na konkurencyjność przewoźnika?

Question Image

211 / 649

211. Czy zachowanie kierowcy w stosunku do
klientów ma wpływ na wizerunek przewoźnika?

Question Image

212 / 649

212. Jakie obowiązki poza kierowaniem pojazdem
ma kierowca samochodu ciężarowego?

Question Image

213 / 649

213. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym, jeśli zauważy szybko
zbliżającą się pod prąd karetkę pogotowia
ratunkowego, która ma włączone jedynie
niebieskie sygnały dźwiękowe?

214 / 649

214. Czy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o
ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym
jest karetka pogotowia ratunkowego poruszająca
się jedynie z włączonymi niebieskimi sygnałami
świetlnymi?

215 / 649

215. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma
prawo unieruchomić pojazd na pasie
rozbiegowym autostrady (przy wyjeździe
z parkingu), jeśli na parkingu nie ma juz
wolnych miejsc, a kierowca musi pilnie zrobić
przerwę w kierowaniu pojazdem?

216 / 649

216. W jakiej sytuacji kierujący samochodem
ciężarowym ma obowiązek zastosować tak
zwana zasadę „ograniczonego zaufania” wobec
innego uczestnika ruchu?

217 / 649

217. Jak powinien zachować się kierowca samochodu
ciężarowego, jeśli zauważy dym wydobywający
się z koła naczepy?

218 / 649

218. Czy w przypadku otwartego złamania kończyny,
istnieje realne ryzyko zakażenia?

219 / 649

219. Na ile uciśnięć klatki piersiowej podczas
reanimacji, należy zastosować 2 wdmuchnięcia
powietrza do ust poszkodowanego?

220 / 649

220. Co należy uczynić, jeśli ofiara wypadku
drogowego dostała krwotoku z nosa?

221 / 649

221. Jak należy postąpić w przypadku złamania
otwartego?

222 / 649

222. Czy prawdą jest stwierdzenie: „Przegrzanie
hamulców zimą nie jest możliwe”?

223 / 649

223. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym, jeśli poczuje podczas
jazdy intensywny zapach spalenizny?

224 / 649

224. Czy dozwolone jest przemieszczanie pojazdów
biorących udział w zdarzeniu drogowym,
w którym są zabici lub ranni?

225 / 649

225. Czym jest wstępna selekcja osób
poszkodowanych?

226 / 649

226. Czy przed rozpoczęciem udzielania pierwszej
pomocy należy przeprowadzić szybką wstępną
selekcję osób poszkodowanych w zdarzeniu?

227 / 649

227. Który poszkodowany znajduje się w realnym
stanie zagrożenia życia?

228 / 649

228. Który poszkodowany znajduje się w realnym
stanie zagrożenia życia?

229 / 649

229. Czy każdy ma prawny obowiązek udzielania
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w zdarzeniu drogowym?

230 / 649

230. Czy w przypadku, gdy w stojący samochód
ciężarowy, delikatnie uderzy inny pojazd, a jego
kierowca stwierdzi, że „nic się nie stało” i oddali
się z miejsca zdarzenia, wskazane jest
zawiadomienie o tym fakcie Policji?

231 / 649

231. Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia
drogowego bez udziału osób poszkodowanych,
przydatne może być wykonanie dokumentacji
zdjęciowej z miejsca zdarzenia?

232 / 649

232. Czy kierowca uczestniczący w zdarzeniu
drogowym, w którym nie ma poszkodowanych,
zobowiązany jest do wezwania patrolu Policji
w każdym przypadku?

233 / 649

233. W jaki sposób sprawdza się przytomność
u poszkodowanej osoby dorosłej?

234 / 649

234. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy
w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osoby
zabitej lub rannej, może usunąć pojazd z miejsca
wypadku?

235 / 649

235. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy
unieruchomić:

236 / 649

236. Jak długo udzielający pierwszej pomocy
kierowca, powinien prowadzić masaż serca
i sztuczne oddychanie u ofiary wypadku?

237 / 649

237. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy
w wypadku, w którym jest osoba zabita lub
ranna, może usunąć pojazd z miejsca zdarzenia?

238 / 649

238. Po jakim czasie dochodzi do nieodwracalnych
zmian w centralnym układzie nerwowym na
skutek nagłego zatrzymania krążenia?

239 / 649

239. Podczas prowadzenia akcji ratowania zdrowia
i życia poszkodowanego w wypadku, jaki jest
stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych
oddechów?

240 / 649

240. W jaki sposób kierowca powinien prowadzić
masaż serca u dziecka w wieku przedszkolnym?

241 / 649

241. W jaki sposób kierowca powinien sprawdzić czy
osoba poszkodowana w wypadku oddycha?

242 / 649

242. Czy jeżeli w ranie znajduje się ciało obce, to
należy je usunąć?

243 / 649

243. Czy można bezpośrednio dotykać rany
spowodowanej wypadkiem?

244 / 649

244. W jakiej odległości za pojazdem należy
umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu
zabezpieczenia miejsca wypadku na autostradzie
i drodze ekspresowej?

Question Image

245 / 649

245. Kiedy należy rozpocząć resuscytację
krążeniowo-oddechową poszkodowanego?

Question Image

246 / 649

246. Co należy uczynić przy krwotoku z nosa?

247 / 649

247. W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności
życiowe badając poszkodowanego?

Question Image

248 / 649

248. Czego nie powinno być w wyposażeniu
apteczki?

Question Image

249 / 649

249. Co zawsze powinien mieć przy sobie ratownik
udzielający pierwszej pomocy przedlekarskiej,
działając na miejscu zdarzenia drogowego?

Question Image

250 / 649

250. Kto ma obowiązek udzielania pierwszej
pomocy?

251 / 649

251. W jaki sposób można sprawdzić przytomność
dorosłego poszkodowanego?

Question Image

252 / 649

252. Po jakim czasie dochodzi do nieodwracalnych
zmian w centralnym układzie nerwowym na
skutek zatrzymania krążenia?

Question Image

253 / 649

253. Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na
ranę?

Question Image

254 / 649

254. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu
skóry?

255 / 649

255. Czy kierowca uczestniczący w wypadku
drogowym jest zobowiązany do podania swoich
danych personalnych oraz danych dotyczących
zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest
umowa OC na żądanie innej osoby
uczestniczącej w wypadku?

Question Image

256 / 649

256. Do czego jest zobowiązany kierowca, jeżeli
uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity
lub ranny?

Question Image

257 / 649

257. Czy w czasie wymiany koła w pojeździe osoby
znajdujące się w części pasażerskiej (w kabinie)
powinni ją opuścić?

Question Image

258 / 649

258. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o
udźwigu 1 t zamontowana na samochodzie
ciężarowym może być opuszczona podczas
jazdy?

Question Image

259 / 649

259. Czy w przypadku pożaru cysterny z paliwem
kierowca powinien wezwać służby ratownictwa
chemicznego?

Question Image

260 / 649

260. Czy w przypadku wycieku paliwa z cysterny
kierowca powinien zadbać o bezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego?

261 / 649

261. Czy lina holownicza jest obowiązkowym
wyposażeniem samochodu ciężarowego?

Question Image

262 / 649

262. Który z wymienionych elementów należy do
obowiązkowego wyposażenia samochodu
ciężarowego?

263 / 649

263. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna
zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem
ciężarowym?

264 / 649

264. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna
zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem
ciężarowym?

265 / 649

265. Czy wszystkie leki przeciwhistaminowe są
zabronione dla kierowców samochodów
ciężarowych?

Question Image

266 / 649

266. Czy każdy poziom stresu jest szkodliwy dla
precyzji kierowania samochodem ciężarowym
przez kierowcę?

267 / 649

267. Czy zażywanie leków przeciwko objawom
grypy lub przeziębienia może być niebezpieczne
dla kierowcy samochodu ciężarowego?

268 / 649

268. Jeśli kierowca spożył poprzedniego dnia 0,5 l
wódki lub 3 butelki 0,5 l piwa, może następnego
dnia rano usiąść bezpiecznie za kierownicą
samochodu ciężarowego?

269 / 649

269. Czy po wizycie u lekarza wskazane jest
dodatkowe zapytanie farmaceuty w aptece przy
kupnie leków na temat ich działania na kierowcę
w przypadku wykonywania zawodu kierowcy
samochodu ciężarowego?

270 / 649

270. Czy zażywanie przez kierowcę samochodu
ciężarowego leków wywołujących tak zwany
„efekt sedatywny” jest bezpieczne?

271 / 649

271. Co może powodować tak zwany „efekt
sedatywny”?

272 / 649

272. Czy kierowca może kierować pojazdem
z manualną skrzynią biegów w przypadku urazu
ręki mającego bezpośredni wpływ na brak
możliwości zmiany biegów w pojeździe?

273 / 649

273. Czy podwyższony poziom stresu u kierowcy ma
wpływ na bezpieczeństwo jazdy?

274 / 649

274. Czy trudna sytuacja na drodze lub ciężkie
warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na
poziom stresu u kierowcy?

275 / 649

275. Czy częste nadużywanie alkoholu przez
kierowców wykonujących przewozy drogowe
może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy?

276 / 649

276. Czy stosowanie obowiązkowych okresów
odpoczynku przez kierowców wykonujących
przewozy drogowe ma wpływ na poprawę
bezpieczeństwa jazdy?

277 / 649

277. Czy kierowca może wykonywać przewozy
drogowe w przypadku, kiedy ma nieaktualne
badania lekarskie lub psychologiczne?

278 / 649

278. Czy kierowca może kierować pojazdem po
zażyciu substancji odurzających?

279 / 649

279. Tak, ale tylko w przypadku, kiedy jednym
ze zjedzonych dań było smażone mięso
wieprzowe (np. schab karkowy).

280 / 649

280. Czy wypicie przez kierowcę półlitrowego piwa
po obfitym i tłustym posiłku, w trakcie krótkiej
obowiązkowej przerwy w jeździe ma wpływ na
możliwość dalszego kierowania pojazdem?

281 / 649

281. Czy kierowca powinien kontynuować jazdę
w przypadku, kiedy wie, że ma gorączkę?

282 / 649

282. Jak powinien zachować się kierowca samochodu
ciężarowego, który odczuwa zmęczenie?

283 / 649

283. Czy zjedzenie przed snem bardzo obfitego
posiłku pozwoli kierowcy na odpowiedni
wypoczynek podczas snu przed porannym
wyruszeniem w trasę?

284 / 649

284. Czy bardzo obfity posiłek (nadmierna ilość
pożywienia) ma wpływ na percepcję kierowcy?

285 / 649

285. Czy kierowca powinien odżywiać się
regularnie?

286 / 649

286. Czy trudna sytuacja w domu (stres), a także
w miejscu pracy, może mieć wpływ na
sprawność i zachowanie się kierowcy?

Question Image

287 / 649

287. Czy nadzorowanie naprawy serwisowej pojazdu
ma wpływ na zmęczenie kierowcy?

Question Image

288 / 649

288. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie
można bezpiecznie kierować własnym
samochodem?

Question Image

289 / 649

289. Co jest bardziej niebezpieczne – kierowanie po
nieprzespanej nocy czy kierowanie po wypiciu
alkoholu?

Question Image

290 / 649

290. Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo
sprawnie kierowali samochodem ciężarowym
we wczesnych godzinach rannych?

Question Image

291 / 649

291. Czy każdy kierowca wymaga jednakowego
rozkładu przerw w trakcie jazdy?

Question Image

292 / 649

292. Jakie są skutki częstego stania w korku na
określonych trasach?

Question Image

293 / 649

293. Jak nazywa się sytuacja, w której organizm
uwalnia duże ilości adrenaliny ?

Question Image

294 / 649

294. Jak szybko będzie się męczyła osoba, która ma
większą wrażliwość na bodźce?

Question Image

295 / 649

295. Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi polskie
prawo dopuszcza kierowanie pojazdem?

Question Image

296 / 649

296. Jaka jest przeciętna szybkość rozkładu (spalania)
alkoholu u mężczyzny?

Question Image

297 / 649

297. Od jakiego momentu należy liczyć czas spalania
alkoholu w organizmie?

Question Image

298 / 649

298. W jaki sposób wypity alkohol wpływa na
widzenie przez kierowcę?

Question Image

299 / 649

299. Kiedy stężenia alkoholu we krwi jest
największe?

Question Image

300 / 649

300. Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0,5 litra
piwa czy 25 gramów wódki?

Question Image

301 / 649

301. Ile gramów czystego alkoholu zawiera 0,5 litra
piwa?

Question Image

302 / 649

302. Skąd wiadomo, po jakich lekach nie powinno się
kierować pojazdem?

Question Image

303 / 649

303. Jaka jest przeciętna szybkość rozkładu
(spalania) alkoholu u kobiet?

Question Image

304 / 649

304. Jak alkohol działa na układ nerwowy?

Question Image

305 / 649

305. Które zdanie jest prawdziwe?

Question Image

306 / 649

306. Przy jakiej zawartości alkoholu we krwi
występują zaburzenia sprawności ruchowej,
nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także
błędna ocena własnych możliwości?

Question Image

307 / 649

307. Czy w trasie należy pić więcej czy mniej
napojów niż zazwyczaj?

Question Image

308 / 649

308. Czy wyjeżdżając w trasę należy mieć ze sobą
lekkostrawny i nie psujący się szybko produkt
do bieżącego zaspokojenia głodu?

Question Image

309 / 649

309. Jakiego typu posiłek wskazane jest spożywać
przed wyjazdem w dłuższą trasę?

Question Image

310 / 649

310. Który przedział godzinowy sprzyja potęgowaniu
uczucia senności podczas prowadzenia pojazdu?

311 / 649

311. Co może zmniejszyć ryzyko chorób układu
pokarmowego u kierowcy samochodu
ciężarowego?

312 / 649

312. Czy niska aktywność ruchowa kierowcy
samochodu ciężarowego, może zwiększać
ryzyko zaistnienia chorób układu krążenia?

313 / 649

313. Czy opanowanie za kierownicą samochodu
ciężarowego oraz umiejętność radzenia sobie ze
stresem może zmniejszyć ryzyko chorób układu
krążenia?

314 / 649

314. Czy po wielogodzinnym czasie prowadzenia
pojazdu, czas reakcji psychicznej kierowcy
może ulec zmianie?

315 / 649

315. Czy regularne spożywanie posiłków
o zbliżonych porach ma znaczenie dla zdrowia
kierowcy?

316 / 649

316. Czy w dłuższym okresie czasu korzystanie
z niewłaściwie ustawionego fotela może
prowadzić do poważnych schorzeń kierowcy?

317 / 649

317. Co może powodować bardzo bliska pozycja
kierowcy za kierownicą w samochodzie
ciężarowym?

318 / 649

318. Jaka część ciała z pośród wymienionych poniżej,
narażona jest często u kierowcy samochodu
ciężarowego na przeciążenia z uwagi na
siedzący tryb pracy?

319 / 649

319. Jakie schorzenie jest często spotykanym wśród
kierowców samochodów ciężarowych?

320 / 649

320. Jakie niedogodności może spowodować
niewłaściwe ustawienie fotela oraz użytkowanie
fotela z niesprawną pneumatyką?

321 / 649

321. Jak nazywa się nauka zajmująca się
dostosowaniem warunków wykonywania pracy
do możliwości psychofizycznych człowieka?

322 / 649

322. Czy kierowca samochodu ciężarowego jadący
przez obszar zabudowany, który wjechał za znak
B1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), może być
zatrzymany i skontrolowany przez Straż
Miejską?

323 / 649

323. Czy kondycja fizyczna kierowcy ma wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego?

324 / 649

324. Jak powinien zachować się kierowca samochodu
ciężarowego, który odczuwa zmęczenie?

325 / 649

325. Czy kierujący samochodem ciężarowym może wyprzedzić bezpośrednio przed przejazdem kolejowym wolno jadący ciągnik rolniczy?

326 / 649

326. Czy kierujący samochodem ciężarowym może
wjechać na przejazd kolejowy na którym
opuszczone zostały półzapory?

327 / 649

327. Czy uczestniczący w wypadku, w którym jest
osoba zabita lub ranna, kierowca samochodu
ciężarowego, jest obowiązany udzielić
niezbędnej pomocy ofiarom wypadku?

328 / 649

328. Czy kierowca samochodu ciężarowego
wyposażonego w pasy bezpieczeństwa ma
obowiązek ich zapięcia?

329 / 649

329. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu
powinien zachować kierowca pojazdu
w przypadku zatrzymania w tunelu
wynikającego z warunków lub przepisów ruchu
drogowego?

330 / 649

330. Czy kierowca może pozostawić uszkodzony
pojazd na pasie awaryjnym autostrady bez
włączonych świateł awaryjnych lub
pozycyjnych?

331 / 649

331. Czy kierowca pojazdu może zatrzymać się
w celu odbycia obowiązkowej przerwy
w jeździe na pasie awaryjnym autostrady?

332 / 649

332. Czy kierowca może unieruchomić pojazd na
pasie pomiędzy jezdniami?

333 / 649

333. Czy kierowca może zatrzymać i pozostawić
pojazd na wiadukcie w celu dokonania zakupów
w pobliskim sklepie niezbędnych na dalszą
podróż?

334 / 649

334. Czy kierowca może zatrzymać i pozostawić
pojazd w tunelu w celu odbycia dobowego
odpoczynku?

335 / 649

335. Czy kierowca może pozostawić uruchomiony
pojazd na poboczu drogi i oddalić się w celu
dokonania zakupów niezbędnych na dalszą
podróż?

336 / 649

336. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego
czasu prowadzenia przez kierowcę może być
przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy?

Question Image

337 / 649

337. Czy przekroczenie czasu prowadzenia
samochodu ciężarowego przez kierowcę ma
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Question Image

338 / 649

338. Czy badania psychologiczne kierowców mają
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

339 / 649

339. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Question Image