Traker

Profesjonalne doradztwo

CZY MUSZĘ MIEĆ DORADCĘ ADR? JAKIE FIRMY MUSZĄ POSIADAĆ DORADCĘ ADR DGSA?

Wymóg posiadania doradcy ADR wynika wprost z zapisów Umowy ADR.

1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

JAKIE GROŻĄ KARY ZA BRAK DORADCY ADR? JAKA KARA ZA NIEWYZNACZENIE DORADCY ADR DGSA?

Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych KARA – 5000 zł

Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania: KARA – 5000 zł
 

CZYM ZAJMUJE SIĘ DORADCA W FIRMIE? JAKIE SĄ OBOWIĄZKI DORADCY ADR?

Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

 • Zapewniamy pełną obsługę związaną z obowiązkami Doradcy ADR.
 • Zorganizujemy szkolenia dla Twoich pracowników.
 • Posiadamy uprawnienia wydane przez właściwą władzę.
 

JAKIE UPRAWNIENIA POWINIEN POSIADAĆ DORADCA ADR? CZY DORADCA MUSI ZDAĆ EGZAMIN PAŃSTWOWY?

1.8.3.7 Doradca powinien posiadać świadectwo przeszkolenia doradcy ważne dla transportu drogowego. Świadectwo to powinno być wystawione przez właściwą władzę lub jednostkę upoważnioną w tym celu przez każdą Umawiającą się Stronę.

1.8.3.8 W celu otrzymania świadectwa kandydat powinien odbyć kurs oraz zdać egzamin zatwierdzony przez właściwą władzę Umawiającej się Strony.

FORMA WSPÓŁPRACY? JAK ZATRUDNIĆ DORADCĘ ADR?
CZY MUSZĘ ZATRUDNIĆ DORADCĘ ADR NA UMOWĘ O PRACĘ?

Forma wyznaczenia doradcy jest elastyczna, i my również dopasujemy się do Twoich potrzeb:

 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenie
 • Wystawiamy faktury VAT.
 

KIEDY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE ROCZNE ADR?
GDZIE WYSŁAĆ SPRAWOZDANIE ADR?

1.8.3.3 doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.
 • Art. 16. 1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany:(..)
  1) wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, zwanego dalej „rocznym sprawozdaniem”, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku
  odpowiednio:
 • a) wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, b) Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego – w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych, c) dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych(…)
 

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ POWYPADKOWYCH

CO ZROBIĆ PO WYPADKU Z ADR? WYPADEK ADR? KOLIZJA ADR

1.8.3.6 Jeżeli na skutek wypadku doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko, albo doszło do zniszczeń majątku lub środowiska podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku wykonywanego przez przedsiębiorstwo, o którym mowa, to doradca – po zebraniu potrzebnych informacji – powinien przygotować raport powypadkowy odpowiednio dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub dla władz lokalnych. Raport ten nie zastępuje innych raportów, które mogą być wymagane od kierownictwa przedsiębiorstwa na podstawie innych przepisów międzynarodowych lub krajowych.

NIE JESTEŚ PEWIEN CZY ODPOWIEDNIO INTERPRETUJESZ PRZEPISY ADR? DOSTAŁEŚ PISMO O KONTROLI ADR?

Przyjedziemy do Ciebie. Jeżeli nie jesteś w 100% przekonany czy zapisy umowy są odpowiednio wdrożono w Twojej firmie, skontaktuj się z nami pomożemy Ci uporać się z każdym problemem.

 • Wyposażenie ADR w pojazdach
 • Oznakowanie pojazdów
 • Interpretacja wyłączeń ADR
 • Dokumenty dla kierowcy (aktualna instrukcja pisemna)
 • Obsługa firm transportowych.
 • Doradztwo przy przewozie towarów niebezpiecznych DGSA.
 • Przygotowanie firmy do kontroli ITD.
 • Konsultacja prawna w przypadku otrzymania kary.

Współpraca z nami wiąże się również z innymi korzyściami. Nie będziesz musiał się martwić o szkolenia swoich pracowników. Firma podpisującą z nami umowę otrzymuje od nas odpowiednio wyselekcjonowaną ofertę dotyczącą szkoleń kierowców zawodowych i nie tylko. Kompleksowo zajmiemy się Twoimi problemami.