Traker

REGULAMIN  SPRZEDAŻY  INTERNETOWEJ

§ 1 Definicje stosowanych pojęć:

 1. Sprzedający/Usługodawca Piotrowski Dawid prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Traker NIP 7743108684 z siedzibą w Płocku (09-400) ul. Dobrzyńska 13 działający w imieniu własnym 
 2. Kontakt ze Sprzedającym/Usługodawcą – traker.tsl@gmail.com, Tel. +48 728 323 521 adres siedziby 09-400 Płock, ul. Dobrzańska 13
 3. Regulamin  – niniejszy regulamin zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
 4. Zamawiający/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna , osoba prawna , jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną i dokonuje zamówienia usługi w Sklepie Internetowym 
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.e-traker.pl za pośrednictwem którego Zamawiający/Klient/Usługobiorca może złożyć zamówienie Usługi
 6. Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym Sprzedającego/Usługodawcę
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego/Usługodawcę poza Sklepem Internetowym w związku z oferowanymi do sprzedaży usługami 
 8. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego 
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży usług opisanych na stronie internetowej sklepu Internetowego zawarta pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z wykorzystanie serwisu internetowego Sklepu internetowego 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcy skutkujące bezpośrednio zawarciem umowy sprzedaży usługi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
 11. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron ( na odległość ) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, wyłącznie z kompresja cyfrową i przechowywania danych , która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 12. Usługa – skorzystanie przez Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcę ze szkolenia, kursu 
 13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi w tym przez pocztę elektroniczną.
 14. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług  lub wizerunku Sprzedającego/Usługodawcy  
 15. Polityka prywatności – to obowiązki Sprzedającego /Usługodawcy dotyczące informowania zamawiającego/Klienta/Usługobiorcy o administrowaniu przekazanymi przez niego danymi

§  2 Podstawowe zasady

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.e-traker.pl
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest obowiązkowe zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz z polityką prywatności i akceptacja w procesie składania zamówienia skutkująca oświadczeniem Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcy o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i polityki prywatności 
 3. Zamawiający/Klient/Usługobiorca w celu skutecznego złożenia zamówienia i kontaktu z ze Sprzedającym/Usługodawcą winien dysponować  aktywnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do bezpiecznej sieci internetowej, spełniającym następujące wymagania:

– przeglądarka internetowa Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej wersji

– rozdzielczość ekranu 1240×720 pikseli 

4. Przesłane przez Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcę informacje zostaną automatycznie zablokowane przez Sprzedającego/Usługodawcę jeżeli będą zawierały treści niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, lub będą naruszały dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, albo zawierały treści propagujące przemoc  lub inne niedopuszczalne zachowania a także jeżeli będą zawierały wyrazy lub zwroty powszechne uznane na obraźliwe i naruszające zasady współżycia społecznego.   

§  3 Składanie zamówienia 

 1.  Usługi wskazane w sklepie internetowych zawierają aktualnie obowiązujące ceny (nie zawierające podatku VAT) wyrażone z złotych polskich nie obejmujące kosztów leżących po stronie Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcy,  a dotyczące opłat za korzystanie przez klienta ze środków komunikacji elektronicznej w czasie korzystania z zakupionej usługi
 2. Zamówienia są przyjmowane przez jedną z form kontaktu ze Sprzedającym/Usługodawcą, przy czym poprzez stronę internetową zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.  
 3. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone w sytuacji gdy Zamawiający/Klient/Usługobiorca w sposób prawidłowy wypełni formularz zamówienia wskazując swoje dane kontaktowe i adresowe niezbędne do zakupu usługi w sklepie internetowym 
 4. Zamawiający/Klient/Usługobiorca może złożyć zamówienie na zakup kilku oferowanych usług przy czym dla każdej usługi winien wypełnić odrębny formularz zamówienia. 
 5. Sprzedający/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, przy czym fakt prawidłowo wypełnionego formularza zakupu usługi zostanie potwierdzony przez Sprzedającego/Usługodawcę informacja wysłana na adres mailowy Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcy. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia na adres mailowy, Zamawiający/Klient/Usługobiorca winien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym w celu potwierdzenia zawarcia umowy nabycia usługi.
 6. W procesie składania zamówienia Zamawiający/Klient/Usługobiorca może zawnioskować o wystawienie faktury VAT , która zostanie przesłana droga elektroniczną na wskazany przez Zmawiającego/Klienta/Usługobiorcę adres mailowy w formacie PDF. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie prawidłowych danych niezbędnych do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcę zgody na umieszczenie podanych przez niego danych w sklepie internetowym Sprzedającego/Usługodawcy w celu przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia zgodnie z polityka prywatności.
 1. Po skutecznie złożonym zamówieniu skutkującym zawarciem umowy zakupu usługi i ustaleniem sposobu i terminu płatności Zamawiający/Klient/Usługobiorca zostanie poinformowany bezpośrednio na swój adres mailowy o harmonogramie korzystania z zakupionej usługi oraz o dokumentach niezbędnych do złożenia a także warunkach uczestnictwa i ukończenia zakupionej usługi. 
 2. Złożenie przez Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcę skutecznego zamówienia i ustalenie sposobu i terminów zapłaty jest równoznaczne z Zawracie umowy pomiędzy Sprzedającym/ Usługodawcą a Zamawiającym/Klientem/usługobiorcą.
 3. Sprzedający/Usługodawca zastrzega sobie prawo  odstąpienia od umowy w sytuacji gdy liczba Zamawiających/Klientów/Usługobiorców którzy zakupili daną usługę jest mniejsza niż wymagana do uruchomienia grupy szkoleniowej.
 4. Usługa może być świadczona w formie elektronicznej lub w formie bezpośredniego kontaktu w prowadzących szkolenie z wykładowcami w siedzibie Sprzedającego/Usługodawcy lub w innym miejscu z którego korzysta Sprzedający/Usługodawca przy świadczeniu. O formie korzystania z usługi Sprzedający/Usługodawca powiadomi przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi na adres mailowy Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcy.
 5. W przypadku świadczenia usługi w formie elektronicznej Zamawiający/Klient/Usługobiorca winien posiadać środki komunikacji elektronicznej o minimalnych parametrach:

– przepustowość łącza – min. 5mb/s

– przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej wersji

§ 4 Płatność

 1. Składając zamówienie Zamawiający/Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej kwocie wskazanej przy każdej z oferowanych usług.  Opłata manipulacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku niewykonania zakupionej usługi.   
 2. Zamawiający/Klient /Usługobiorca zobowiązany jest do dokonywania płatności za zakupiona usługę w wybrany przez siebie sposób i w terminach wskazanych przy danej usłudze . Rezygnacja z usługi po jej rozpoczęciu nie zwalnia Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcę z obowiązku dokonania płatności całej kwoty za zakupiona usługę. 
 3. Brak zapłaty całości umówionej ceny uprawnia Sprzedającego/Usługodawcę do wstrzymania się z wydaniem Zamawiającemu/Klientowi/Usługobiorcy stosownych dokumentów stwierdzających ukończenie wybranej usługi 

§ 5  Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały otrzymane przez Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcę  lub opublikowane na stronie internetowej Sprzedającego/Usługodawcy stanowią wyłączna własność Sprzedającego/Zamawiającego. Kopiowanie tych materiałów i ich rozpowszechnianie każdorazowo wymaga wyraźnej zgody Sprzedającego/Usługodawcy.
 2. Wszelkiego rodzaju materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Zamawiającego/Klienta/Usługobiorcę dla celów realizacji zakupionej usługi i jedynie na użytek własny bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania. 
 3. Opłata za zakupioną usługę nie stanowi wynagrodzenia za nabycie praw autorskich. 

§ 6  Reklamacja i odstąpienie od umowy   


Zamawiający/Klient/Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji niewykonania zakupionej usługi w pełnym zakresie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego/Usługodawcy Zamawiający/Klient/Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy terminie 14 dni od daty zakupu usługi bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z zakupem. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w formie elektronicznej na adres Sprzedającego/Usługodawcy wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu.

§ 7 Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający 
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie, chyba że administrowanie danymi jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy przez Sprzedającego/Usługodawcę
 3. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się na stronie internetowej sklepu 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną 
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sad właściwy dla siedziby powoda. 

P.H.U. Traker Dawid Piotrowski