Traker

0

Nauka do egzaminu

Egzamin teoretyczny - Żurawie przewoźne i przenośne

1 / 325

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 325

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

3 / 325

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4 / 325

4. Dozorem technicznym nazywamy

5 / 325

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 325

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7 / 325

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

8 / 325

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9 / 325

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

10 / 325

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

11 / 325

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

12 / 325

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13 / 325

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14 / 325

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15 / 325

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16 / 325

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17 / 325

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18 / 325

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19 / 325

19. Nieszczęśliwy wypadek to

20 / 325

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21 / 325

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22 / 325

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23 / 325

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24 / 325

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25 / 325

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26 / 325

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27 / 325

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28 / 325

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

29 / 325

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30 / 325

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31 / 325

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32 / 325

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33 / 325

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34 / 325

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

35 / 325

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest

36 / 325

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37 / 325

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

38 / 325

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39 / 325

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40 / 325

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41 / 325

41. Obowiązki obsługującego określone są

42 / 325

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43 / 325

43. Jednostką dozoru technicznego jest

44 / 325

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45 / 325

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46 / 325

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

47 / 325

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48 / 325

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49 / 325

49. Decyzja wydana przez UDT

50 / 325

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51 / 325

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52 / 325

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne

53 / 325

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54 / 325

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje

55 / 325

55. Instrukcja eksploatacji to

56 / 325

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57 / 325

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58 / 325

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59 / 325

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60 / 325

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61 / 325

61. Obsługującemu nie wolno

62 / 325

62. Formami dozoru technicznego są

63 / 325

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64 / 325

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65 / 325

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66 / 325

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67 / 325

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68 / 325

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

69 / 325

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70 / 325

70. Instrukcja stanowiskowa

71 / 325

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

72 / 325

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73 / 325

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

74 / 325

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok

75 / 325

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76 / 325

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77 / 325

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78 / 325

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79 / 325

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80 / 325

80. Do parametrów żurawia zaliczamy

81 / 325

81. Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed

82 / 325

82. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

83 / 325

83. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

84 / 325

84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest

85 / 325

85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie

86 / 325

86. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to

87 / 325

87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

88 / 325

88. Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych

89 / 325

89. Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)

90 / 325

90. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

91 / 325

91. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest

92 / 325

92. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

93 / 325

93. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób

94 / 325

94. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia

95 / 325

95. Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?

96 / 325

96. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go

97 / 325

97. Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?

98 / 325

98. Łącznik bezpieczeństwa STOP jest

99 / 325

99. Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?

100 / 325

100. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi

101 / 325

101. Moment wywracający żurawia wzrasta

102 / 325

102. W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego

103 / 325

103. Wysięg żurawia przeładunkowego

104 / 325

104. Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego

105 / 325

105. Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a

106 / 325

106. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

107 / 325

107. Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez

108 / 325

108. Wysięgnik teleskopowy żurawia

109 / 325

109. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność

110 / 325

110. Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego

111 / 325

111. Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ

112 / 325

112. Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku

113 / 325

113. Przedstawiony rysunek pokazuje

Question Image

114 / 325

114. Przedstawiony rysunek określa wskazania dla

Question Image

115 / 325

115. Przedstawiony rysunek określa wskazania

Question Image

116 / 325

116. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

Question Image

117 / 325

117. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

Question Image

118 / 325

118. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

Question Image

119 / 325

119. Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje

Question Image

120 / 325

120. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

Question Image

121 / 325

121. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

Question Image

122 / 325

122. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

Question Image

123 / 325

123. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

Question Image

124 / 325

124. Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest

125 / 325

125. Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

126 / 325

126. Blokada transportowa podpór żurawi służy do

127 / 325

127. Sterowanie bezpośrednie to

128 / 325

128. Sterowanie pośrednie to

129 / 325

129. Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

130 / 325

130. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

131 / 325

131. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to

132 / 325

132. Graniczne parametry zużycia haka określa

133 / 325

133. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi

134 / 325

134. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi

135 / 325

135. Stan techniczny haka określa się na podstawie

136 / 325

136. W celu regeneracji haka możemy

137 / 325

137. Karta haka jest to

138 / 325

138. Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to

139 / 325

139. Podpora żurawia to

140 / 325

140. Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed

141 / 325

141. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny

142 / 325

142. Kryteria zużycia lin to miedzy innymi

143 / 325

143. Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane

144 / 325

144. Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu

145 / 325

145. Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z

Question Image

146 / 325

146. Elementy budowy haka to

147 / 325

147. Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która

148 / 325

148. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

Question Image

149 / 325

149. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

Question Image

150 / 325

150. Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest

151 / 325

151. W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych

152 / 325

152. O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy

153 / 325

153. Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

154 / 325

154. Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać

155 / 325

155. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien

156 / 325

156. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

157 / 325

157. Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek

158 / 325

158. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

159 / 325

159. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

160 / 325

160. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący

161 / 325

161. Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać

162 / 325

162. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza

163 / 325

163. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy

164 / 325

164. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest

165 / 325

165. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia

166 / 325

166. O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić

167 / 325

167. Do parametrów żurawia zaliczamy

168 / 325

168. Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek

169 / 325

169. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

170 / 325

170. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się

171 / 325

171. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

172 / 325

172. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg

Question Image

173 / 325

173. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg

Question Image

174 / 325

174. Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

175 / 325

175. Praca żurawia bez podpór

176 / 325

176. Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest

177 / 325

177. Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować

178 / 325

178. Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem

179 / 325

179. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ

180 / 325

180. Układanie podkładów pod podpory żurawia

181 / 325

181. Podkładów pod podpory nie stosuje się

182 / 325

182. Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może

183 / 325

183. Podpory żurawia należy rozstawiać

184 / 325

184. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu

Question Image

185 / 325

185. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

186 / 325

186. Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu

187 / 325

187. Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej

188 / 325

188. Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z

189 / 325

189. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1kV do 15kV

190 / 325

190. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

191 / 325

191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

Question Image

192 / 325

192. Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

193 / 325

193. Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się

194 / 325

194. Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest

195 / 325

195. Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest

196 / 325

196. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy

197 / 325

197. Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się

198 / 325

198. W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?

199 / 325

199. Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia

200 / 325

200. Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest

201 / 325

201. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

202 / 325

202. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia

Question Image

203 / 325

203. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi

204 / 325

204. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi

205 / 325

205. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza

206 / 325

206. Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek

207 / 325

207. W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek

208 / 325

208. Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna

209 / 325

209. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

210 / 325

210. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t:

Question Image

211 / 325

211. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t:

Question Image

212 / 325

212. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

213 / 325

213. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

214 / 325

214. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m:

Question Image

215 / 325

215. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 20 m:

Question Image

216 / 325

216. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:

Question Image

217 / 325

217. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:

Question Image

218 / 325

218. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

219 / 325

219. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

220 / 325

220. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m:

Question Image

221 / 325

221. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13m:

Question Image

222 / 325

222. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg:

Question Image

223 / 325

223. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg:

Question Image

224 / 325

224. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

225 / 325

225. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

226 / 325

226. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m:

Question Image

227 / 325

227. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m:

Question Image

228 / 325

228. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg:

Question Image

229 / 325

229. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

230 / 325

230. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

231 / 325

231. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m:

Question Image

232 / 325

232. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

Question Image

233 / 325

233. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

Question Image

234 / 325

234. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

235 / 325

235. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

236 / 325