Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

0

Nauka - podesty ruchome przejezdne

Wszystkie pytania podesty ruchome przejezdne

1 / 238

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 238

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

3 / 238

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4 / 238

4. Dozorem technicznym nazywamy

5 / 238

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 238

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7 / 238

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8 / 238

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9 / 238

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10 / 238

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11 / 238

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12 / 238

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13 / 238

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14 / 238

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15 / 238

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16 / 238

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17 / 238

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18 / 238

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19 / 238

19. Nieszczęśliwy wypadek to

20 / 238

20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

21 / 238

21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

22 / 238

22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

23 / 238

23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

24 / 238

24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

25 / 238

25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

26 / 238

26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

27 / 238

27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

28 / 238

28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

29 / 238

29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

30 / 238

30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

31 / 238

31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

32 / 238

32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

33 / 238

33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

34 / 238

34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

35 / 238

35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

36 / 238

36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

37 / 238

37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

38 / 238

38. Przeciążanie LJTB w trakcie pracy

39 / 238

39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

40 / 238

40. Obowiązki obsługującego określone są

41 / 238

41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

42 / 238

42. Jednostką dozoru technicznego jest

43 / 238

43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

44 / 238

44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

45 / 238

45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych

46 / 238

46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

47 / 238

47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

48 / 238

48. Decyzja wydana przez UDT

49 / 238

49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

50 / 238

50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

51 / 238

51. Zaświadczenia kwalifikacyjne

52 / 238

52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

53 / 238

53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

54 / 238

54. Instrukcja eksploatacji to

55 / 238

55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

56 / 238

56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

57 / 238

57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

58 / 238

58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

59 / 238

59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

60 / 238

60. Formami dozoru technicznego są

61 / 238

61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

62 / 238

62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

63 / 238

63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

64 / 238

64. Instrukcja stanowiskowa

65 / 238

65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

66 / 238

66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

67 / 238

67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

68 / 238

68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

69 / 238

69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

70 / 238

70. Wysięg podestu to

71 / 238

71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

72 / 238

72. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

73 / 238

73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

74 / 238

74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

75 / 238

75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

76 / 238

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu
76.

77 / 238

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej
77.

78 / 238

78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

 

Question Image

79 / 238

Przedstawiony rysunek określa
79.

80 / 238

Przedstawiony rysunek określa
80.

81 / 238

Przedstawiony rysunek określa
81.

82 / 238

82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

83 / 238

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
83.

84 / 238

Przedstawiony rysunek określa
84.

85 / 238

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza
85.

86 / 238

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
86.

87 / 238

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą
87.

88 / 238

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu
88.

89 / 238

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się
89.

90 / 238

Przedstawiony rysunek określa
90.

91 / 238

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
91.

92 / 238

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
92.

93 / 238

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
93.

94 / 238

Przedstawiony symbol określa
94.

95 / 238

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element
95.

96 / 238

96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

97 / 238

97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

98 / 238

98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

99 / 238

99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

100 / 238

100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

101 / 238

101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

102 / 238

102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

103 / 238

103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

104 / 238

104. Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

105 / 238

105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

106 / 238

106. Kolumna obrotowa podestu

107 / 238

107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

108 / 238

108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez

109 / 238

109. Wysięgnik teleskopowy podestu

110 / 238

110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

111 / 238

111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

112 / 238

112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

113 / 238

113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

114 / 238

114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

115 / 238

115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;

116 / 238

116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

117 / 238

117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

118 / 238

118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

119 / 238

119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

120 / 238

120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

121 / 238

121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

122 / 238

122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

123 / 238

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

124 / 238

124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

125 / 238

125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

126 / 238

126. Co to jest "krawędź wywrotu"?

127 / 238

127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

128 / 238

128. Podesty ruchome są przeznaczone do

129 / 238

129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

130 / 238

130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

131 / 238

131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać

132 / 238

132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

133 / 238

133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

134 / 238

134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

135 / 238

135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

136 / 238

136. Na platformie roboczej mogą znajdować się

137 / 238

137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

138 / 238

138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

139 / 238

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

140 / 238

140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

141 / 238

141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

142 / 238

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
142.

143 / 238

143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

144 / 238

144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

145 / 238

145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

146 / 238

146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

147 / 238

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
147.

148 / 238

148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

149 / 238

149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

150 / 238

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
150.

151 / 238

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
151.

152 / 238

152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

153 / 238

153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

154 / 238

154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

155 / 238

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

156 / 238

156. Sprawne dźwignie sterujące

157 / 238

157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

158 / 238

158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

159 / 238

159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

160 / 238

160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

161 / 238

161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

162 / 238

162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

163 / 238

163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

164 / 238

164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

165 / 238

165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

166 / 238

166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

167 / 238

167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

168 / 238

168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

169 / 238

169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

170 / 238

170. 'Skokowy' ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

171 / 238

171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

172 / 238

172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

173 / 238

173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy

174 / 238

174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego

175 / 238

175. Układanie podkładów pod podpory podestu

176 / 238

176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

177 / 238

177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

178 / 238

178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

179 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
179.

180 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
180.

181 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
181.

182 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
182.

183 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m
183.

184 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
184.

185 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
185.

186 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
186.

187 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
187.

188 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
188.

189 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
189.

190 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m
190.

191 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
191.

192 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
192.

193 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
193.

194 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
194.

195 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
195.

196 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m
196.

197 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
197.

198 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
198.

199 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
199.

200 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
200.

201 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
201.

202 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
202.

203 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m
203.

204 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
204.

205 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m
205.

206 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m
206.

207 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m
207.

208 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m
208.

209 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
209.

210 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m
210.

211 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m
211.

212 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
212.

213 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
213.

214 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
214.

215 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m
215.

216 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
216.

217 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg
217.

218 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg
218.

219 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
219.

220 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
220.

221 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
221.

222 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
222.

223 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
223.

224 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
224.

225 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
225.

226 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
226.

227 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
227.

228 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
228.

229 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
229.

230 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu
230.

231 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu
231.

232 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
232.

233 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
233.

234 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
234.

235 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
235.

236 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
236.

237 / 238

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
237.

238 / 238

238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Pokaż wszystkie kategorie