Traker

0

Nauka do egzaminu wózki widłowe specjalizowane

Egzamin teoretyczny - Wózki widłowe specjalizowane

1 / 276

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

2 / 276

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

3 / 276

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

4 / 276

4. Dozorem technicznym nazywamy :

5 / 276

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

6 / 276

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

7 / 276

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

8 / 276

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

9 / 276

9. Decyzje zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

10 / 276

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

11 / 276

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

12 / 276

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

13 / 276

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

14 / 276

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

15 / 276

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

16 / 276

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

17 / 276

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

18 / 276

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

19 / 276

19. Nieszczęśliwy wypadek to :

20 / 276

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

21 / 276

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

22 / 276

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

23 / 276

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

24 / 276

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

25 / 276

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

26 / 276

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

27 / 276

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

28 / 276

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy :

29 / 276

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

30 / 276

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

31 / 276

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

32 / 276

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

33 / 276

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

34 / 276

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

35 / 276

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

36 / 276

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

37 / 276

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

38 / 276

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

39 / 276

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

40 / 276

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

41 / 276

41. Obowiązki obsługującego określone są :

42 / 276

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

43 / 276

43. Jednostką dozoru technicznego jest :

44 / 276

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

45 / 276

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

46 / 276

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

47 / 276

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

48 / 276

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

49 / 276

49. Decyzja wydana przez UDT :

50 / 276

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

51 / 276

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

52 / 276

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

53 / 276

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

54 / 276

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

55 / 276

55. Instrukcja eksploatacji to :

56 / 276

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

57 / 276

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

58 / 276

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

59 / 276

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

60 / 276

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61 / 276

61. Obsługującemu nie wolno :

62 / 276

62. Formami dozoru technicznego są :

63 / 276

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

64 / 276

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

65 / 276

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

66 / 276

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

67 / 276

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

68 / 276

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

69 / 276

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

70 / 276

70. Instrukcja stanowiskowa :

71 / 276

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

72 / 276

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

73 / 276

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

74 / 276

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

75 / 276

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

76 / 276

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

77 / 276

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

78 / 276

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79 / 276

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80 / 276

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81 / 276

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

82 / 276

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

83 / 276

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

84 / 276

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

85 / 276

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

86 / 276

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

87 / 276

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

88 / 276

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

89 / 276

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

90 / 276

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

91 / 276

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

92 / 276

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

93 / 276

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

94 / 276

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

95 / 276

95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

96 / 276

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

97 / 276

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

98 / 276

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózkach

99 / 276

99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

100 / 276

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

101 / 276

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o :
101.

102 / 276

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni
102.

103 / 276

Widząc świecąca się kontrolkę operator
103.

104 / 276

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje
104.

105 / 276

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje
105.

106 / 276

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

107 / 276

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

108 / 276

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

109 / 276

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

110 / 276

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111 / 276

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

112 / 276

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

113 / 276

113. W wózkach podnośnikowych, łańcuch mechanizmu podnoszenia, jest

114 / 276

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
114.

115 / 276

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
115.

116 / 276

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
116.

117 / 276

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
117.

118 / 276

Zapalona lub migająca lampka kontrolna
118.

119 / 276

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

120 / 276

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

121 / 276

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

122 / 276

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

123 / 276

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje
123.

124 / 276

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

125 / 276

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

126 / 276

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane

127 / 276

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

128 / 276

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

129 / 276

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

130 / 276

130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

131 / 276

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

132 / 276

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

133 / 276

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

134 / 276

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

135 / 276

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

136 / 276

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

137 / 276

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

138 / 276

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

139 / 276

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

140 / 276

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

141 / 276

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

142 / 276

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

143 / 276

143. Akumulatory kwasowe można ładować

144 / 276

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

145 / 276

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

146 / 276

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

147 / 276

147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

148 / 276

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

149 / 276

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

150 / 276

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

151 / 276

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

152 / 276

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

153 / 276

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

154 / 276

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

155 / 276

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

156 / 276

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka

157 / 276

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

158 / 276

158. Po zakończeniu pracy operator powinien

159 / 276

159. Sprawne dźwignie sterujące

160 / 276

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

161 / 276

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w :

162 / 276

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

163 / 276

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

164 / 276

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe, powinien

165 / 276

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien

166 / 276

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

167 / 276

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

168 / 276

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

169 / 276

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

170 / 276

170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien

171 / 276

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

172 / 276

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

173 / 276

173. Ładunek należy transportować

174 / 276

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

175 / 276

175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

176 / 276

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

177 / 276

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

178 / 276

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

179 / 276

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

180 / 276

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

181 / 276

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C

182 / 276

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C

183 / 276

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
183.

184 / 276

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm
184.

185 / 276

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

186 / 276

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

187 / 276

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188 / 276

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być

189 / 276

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

190 / 276

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

191 / 276

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

192 / 276

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

193 / 276

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

194 / 276

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

195 / 276

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

196 / 276

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

197 / 276

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operato

198 / 276

198. W chwili wywracania się wózka należy

199 / 276

199. Wózek może stracić stateczność na skutek

200 / 276

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

201 / 276

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

202 / 276

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

203 / 276

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

204 / 276

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

205 / 276

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

206 / 276

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

207 / 276

207. Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min

208 / 276

208. Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od

209 / 276

Przedstawiony rysunek oznacza
209.

210 / 276

210. Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest

211 / 276

211. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje

212 / 276

212. W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien

213 / 276

213. W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien

214 / 276

214. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być

215 / 276

215. Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być

216 / 276

216. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to

217 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A :217.

218 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
218.

219 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
219.

220 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
220.

221 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
221.

222 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
222.

223 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
223.

224 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
224.

225 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m
225.

226 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
226.

227 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m
227.

228 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
228.

229 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A
229.

230 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
230.

231 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
231.

232 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
232.

233 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
233.

234 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
234.

235 / 276

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
235.