Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

105

Wózki widłowe

Nauka do egzaminu - wózki widłowe

1 / 245

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 245

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

3 / 245

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4 / 245

4. Dozorem technicznym nazywamy

5 / 245

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 245

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

7 / 245

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać

8 / 245

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9 / 245

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

10 / 245

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

11 / 245

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12 / 245

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13 / 245

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14 / 245

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15 / 245

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16 / 245

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17 / 245

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18 / 245

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19 / 245

19. Nieszczęśliwy wypadek to

20 / 245

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21 / 245

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22 / 245

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23 / 245

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24 / 245

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25 / 245

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26 / 245

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27 / 245

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28 / 245

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

29 / 245

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30 / 245

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31 / 245

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32 / 245

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33 / 245

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34 / 245

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

35 / 245

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

36 / 245

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37 / 245

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

38 / 245

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39 / 245

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40 / 245

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41 / 245

41. Obowiązki obsługującego określone są

42 / 245

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43 / 245

43. Jednostką dozoru technicznego jest

44 / 245

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45 / 245

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46 / 245

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

47 / 245

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48 / 245

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49 / 245

49. Decyzja wydana przez UDT

50 / 245

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51 / 245

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52 / 245

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne

53 / 245

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54 / 245

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55 / 245

55. Instrukcja eksploatacji to

56 / 245

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57 / 245

57. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58 / 245

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59 / 245

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60 / 245

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61 / 245

61. Obsługującemu nie wolno

62 / 245

62. Formami dozoru technicznego są

63 / 245

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64 / 245

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65 / 245

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66 / 245

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67 / 245

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68 / 245

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

69 / 245

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70 / 245

70. Instrukcja stanowiskowa

71 / 245

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

72 / 245

72. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73 / 245

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

74 / 245

74. Masą netto 1000 l wody wynosi od

75 / 245

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76 / 245

76. Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77 / 245

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78 / 245

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79 / 245

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80 / 245

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81 / 245

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

82 / 245

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

83 / 245

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

84 / 245

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

85 / 245

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

86 / 245

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

87 / 245

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

88 / 245

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

89 / 245

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

90 / 245

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

91 / 245

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

92 / 245

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

93 / 245

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

94 / 245

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

95 / 245

95. Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest

96 / 245

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

97 / 245

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

98 / 245

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

99 / 245

99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

100 / 245

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

101 / 245

101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

102 / 245

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

103 / 245

103. Widząc świecąca się kontrolkę operator

104 / 245

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

105 / 245

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

106 / 245

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

107 / 245

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

108 / 245

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

109 / 245

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

110 / 245

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111 / 245

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

112 / 245

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

113 / 245

113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

114 / 245

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

115 / 245

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

116 / 245

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

117 / 245

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

118 / 245

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

119 / 245

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

120 / 245

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

121 / 245

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

122 / 245

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

123 / 245

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

124 / 245

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

125 / 245

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

126 / 245

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127 / 245

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

128 / 245

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

129 / 245

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

130 / 245

130. Skokowy ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

131 / 245

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

132 / 245

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

133 / 245

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

134 / 245

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

135 / 245

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

136 / 245

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

137 / 245

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

138 / 245

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

139 / 245

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

140 / 245

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

141 / 245

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

142 / 245

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

143 / 245

143. Akumulatory kwasowe można ładować

144 / 245

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

145 / 245

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

146 / 245

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

147 / 245

147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

148 / 245

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

149 / 245

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

150 / 245

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

151 / 245

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

152 / 245

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

153 / 245

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

154 / 245

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

155 / 245

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

156 / 245

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

157 / 245

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

158 / 245

158. Po zakończeniu pracy operator powinien

159 / 245

159. Sprawne dźwignie sterujące

160 / 245

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

161 / 245

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

162 / 245

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

163 / 245

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

164 / 245

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

165 / 245

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

166 / 245

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

167 / 245

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

168 / 245

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

169 / 245

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

170 / 245

170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

171 / 245

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

172 / 245

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

173 / 245

173. Ładunek należy transportować

174 / 245

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

175 / 245

175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

176 / 245

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

177 / 245

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

178 / 245

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

179 / 245

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

180 / 245

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

181 / 245

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

182 / 245

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

183 / 245

183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

184 / 245

184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

185 / 245

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

186 / 245

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

187 / 245

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188 / 245

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być

189 / 245

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

190 / 245

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

191 / 245

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

192 / 245

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

193 / 245

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

194 / 245

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

195 / 245

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

196 / 245

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

197 / 245

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

198 / 245

198. W chwili wywracania się wózka należy

199 / 245

199. Wózek może stracić stateczność na skutek

200 / 245

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

201 / 245

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

202 / 245

202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

203 / 245

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

204 / 245

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

205 / 245

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

206 / 245

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

207 / 245

207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

208 / 245

208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

209 / 245

209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

210 / 245

210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

211 / 245

211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

212 / 245

212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

213 / 245

213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

214 / 245

214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

215 / 245

215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

216 / 245

216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

217 / 245

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

218 / 245

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

219 / 245

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

220 / 245

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

221 / 245

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

222 / 245

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

223 / 245

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

224 / 245

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

225 / 245

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

226 / 245

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

227 / 245

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

228 / 245

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

229 / 245

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

230 / 245

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

231 / 245

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

232 / 245

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

233 / 245

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

234 / 245

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

235 / 245

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

236 / 245

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

237 / 245

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

238 / 245

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

239 / 245

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

240 / 245

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

241 / 245

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

242 / 245

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

243 / 245

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

244 / 245

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

245 / 245

245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

0%

Pokaż wszystkie kategorie